آخرین اخبار
archive
مراسم کلنگ زنی و شروع ساخت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران و افتتاح یکی از مجهزترین بخش های فانتوم (پره کلینیک) دانشکده در طبقه چهار و پنج بیمارستان فیروزآبادی
1401/08/02
مراسم کلنگ زنی و شروع ساخت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران و افتتاح یکی از مجهزترین بخش های فانتوم (پره کلینیک) دانشکده در طبقه چهار و پنج بیمارستان فیروزآبادی
مراسم کلنگ زنی و شروع ساخت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران و افتتاح یکی از مجهزترین بخش های فانتوم (پره کلینیک) دانشکده در طبقه چهار و پنج بیمارستان فیروزآبادی با حضور آقای دکتر مقتدایی ( معاون محترم بین الملل و رییس پردیس بین الملل)، آقای دکتر ملکی (سرپرست محترم معاونت اداری و مالی پردیس بین الملل دانشگاه)، دکتر سمیاری (رییس محترم دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل) و دکتر بیگدلی (مسئول محترم پروژه ساخت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل) در تاریخ 1401/08/02 انجام گردید.
شماره تماس های دانشکده
گالری تصاویر
Template settings